زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
پرسش نخست و پرسش آخر، آه پاسخ پريشان! <- ديرآمده‌ای ری‌را! باد آمد و همه روياها را با خود برد / نامه‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


پرسش نخست و پرسش آخر، آه پاسخ پريشان!


آنچه بود
قناعتِ فرزانگان فرودستِ من
در سکوتی گرسنه بود
که اين ستاره‌ی خوانا
بر پرگارِ بی‌پرهيز
هم از تخيل تيرگی... روزه گشود!


دريغا، در احتياطِ واژه از انعکاسِ معانی
نشانی نيست،
تنها شنيده‌ام که از بذرِ باد،
ترانه‌ی توفان درو خواهی کرد.


پس تو ای من،‌ ای خويشتن او!
هذيان هجرتِ مرگ را مگر اراده‌ی آوازهات،
ورنه سپنجِ شکفتنِ خويش را
بی آب و آسمان خواهی ديد.


به هر تقدير،
نه چشمپایِ آمرزش آسمان و
نه انتظار قليلش به اعتنایِ آب،
خاربُنِ خودرویِ بی‌نشان
مگر از نطفه‌ی شن، در بادِ بی‌وطن برويد،
ورنه از تکرار توفانهاش
چه بسا که پيش از شقايق و رازقی
خاموشخوانِ سپنجِ شکفتنش بينند.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013