زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
بخاطر همه‌ی خوابهامان <- ديرآمده‌ای ری‌را! باد آمد و همه روياها را با خود برد / نامه‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


بخاطر همه‌ی خوابهامان


صحبت گل سرخ از باران و
صحبت باران از گل سرخ است،
اما هی باد می‌آيد،
آمدن، وزيدن، و افعال ساده‌ئی ديگر.
با اين همه، وقتی که وزيدنِ باد ... هی بی‌جهت است،
يعنی چه!؟ هی علامتِ حيرت! هی علامت پرسش؟


گل سرخ، پياده‌ئی مغموم است
گوشه‌ی يک پارک قديمی شايد
خواب دامنه‌ئی دور از دست را می‌بيند.
پس چرا پی ستاره در پياله‌ی آب می‌گردی گلم!؟
يک امشب نخواب و بر بام باد برآ،
سينه‌ريز ستارگانِ باکره را به نرخ يک آواز ساده خواهی خريد.


فکر می‌کنی من بی‌جهت به اين زبانِ هفت ساله رسيده‌ام!؟
نه به جان نسيما، نه!
بخاطر همه‌ی آن خوابهامان در نيمه‌راهِ بيم و باور است که چانه می‌زنم
باد که بيايد، باران که بيايد
تو بايد به عمد از ميان آوازهای کودکان بگذری
چترت را کنار ايستگاهی در مه فراموش کن
خيس و خسته به خانه بيا
نمی‌خواهی شاعر باشی، باران باش!
همين برای هفت‌پشتِ روئيدنِ گل کافی است،
چه سرخ، چه سبز و چه غنچه!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013