زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
عاشق شدن در دی‌ماه، مُردن به وقت شهريور <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


عاشق شدن در دی‌ماه
مُردن به وقت شهريورشناسنامه کتاب
نام: عاشق شدن در دی‌ماه، مُردن به وقت شهريور
شاعر: سيد علی صالحی
تاريخ چاپ: چاپ دوم - ۱۳۷۵
تيراژ: ۳۰۰۰ جلد
تعداد صفحات: ۱۳۶ صفحه
شابک: ۹-۹۰-۵۵۶۳-۹۶۴
ناشر: انتشارات دارينوش - تهران، صندوق پستی ۵۱۹۳ - ۱۴۱۵۵
نقاش بانو: حسين بختياری
طراح و صفحه‌آرا: مصطفی معظمی
حروف‌چين: پات
ليتوگراف: پرنگ
چاپ: نيل
فهرست
گزارش به نازادگان

يک
دو
سه
چهار
پنج
شش
هفت
هشت
نه
ده
يازده
دوازده
سيزده
چهارده
پانزده
شانزده
هفده
هجده
نوزده
بيست
عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهريور

سجلد
هشت‌ونيم شامگاهی غريب
از آن هيچکدامِ هميشه
چرا جهان را دوست می‌دارم؟
ترانه‌ی متواری
حاشيه، شايد ...
آرزوهای مشترک
زنبوران مگر ...؟!
منادی نوميدوار آسمان
پرسش و پاسخ
پيامبر
شناسايی
مثلا ...
علائمی روشن
ترانه‌ی تعطيلات
پچپچه‌ی بيوه‌ای در باد
جادو
پيدايش تکلم نامها
لبانه‌ی آب
باور که نمی‌کنند!
اندکی گلايه کنم!؟
رو به يک طرفی ...
شوکران
تمام
دلاشوبه‌ی انعکاس
سنگ‌نبشته‌ای ديدم
...
چشم به راه
هووَه!!
وقتی که خيلی خوشحالم
آه مانوس بی‌مزار من!
قوافی ساده
به سرعتِ سايه در قفای پسين
جا ...
دهان به دهان
طنينی ظريف
سه‌تار
ديگران را ديدن
دستی از دريا خواهد آمد
تَغزلِ تاريک
بادهای شمال و بادهای جنوب
اگر عاشق نشويم، می‌ميريم!
لورکا
هی بانو!
پشت همين سادگی‌های بسيارمان
پيشنهاد
مراثی برای پلکهايت
فاصله‌ی نامها
تعويذ
نشانی‌ها

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013