زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
عاشقانه‌های ابونواس اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


عاشقانه‌های ابونواس اهوازی


برای سيمين بهبهانی
شناسنامه کتاب
نام: عاشقانه‌های ابونواس اهوازی، بازسرايی غزل‌های حسن‌بن هانی
تاليف: سيد علی صالحی
تاريخ چاپ: چاپ اول - ۱۳۸۳
تيراژ: ۲۲۰۰ جلد
تعداد صفحات: ۱۵۶ صفحه
شابک: ۶-۳۱-۷۱۹۱-۹۶۴
ناشر: نشر سالی - تهران، صندوق پستی ۱۷۷۴ / ۱۵۷۱۵
طراح: قباد شيوا
حروف‌چين و صفحه‌آرا: نشر سالی
ليتوگراف: طاوس رايانه
چاپ: حيدری
فهرست
او
سنگسارمان خواهند کرد
از اين اَرايه خواهم گذشت
ماه و چنگ و چراغ
نامش را به من نگفت
برگرديد، مرا بنگريد!
دانايیِ گندم
ليلی ...!
حريفان را يکی
هم ديده‌ی دلِ بی‌قرارِ من
رفتنم رو به کجاست!؟
عبور از دجله
چشم‌اندازِ سربازان خليفه
پارسيان را مَثلی‌ست
سه هم‌سايه
هجرانی
ترانه‌ی تموز
رها کرده‌ی بی‌سرانجامی که منم
جهانی اين همه تاريک
تسليمِ شحنگان
از دستی به ديگر دست
به ميخانه
زرِ مذاب در نافِ سفالينه
عَزازيل
العيش
شبانه‌ی بابلی
سرزمين من
کلمات من ... همه کنيزکان تواند
گُل نخل
بامدادی برهنه از مشيمه‌ی شب
حنظلِ حوريا
هم سايه به سارِ من
کوچه‌های کسری‌نشين
باران شن
حرامی
ميوه‌ی ماه
مادرت ... ای وَلَد چموش!
زنِ تمام
دوتايه
پياله
برای او که عروس دريا بود
مدارا کن
اخترشمارِ بی‌قرارِ اهوازی
يار و ديدار
رخسارِ اَنارواره‌ی آسمانِ غروب
از تماشای العطش
همسايه‌ی ديگرم
خواب خوش در باديه
غريبی‌ها
خداحافظی
تا تو به راه بيايی من هزار کفن پوسانده‌ام جَنان!
نشميله‌ی شامات
نِوِشتا
نظربازِ صراحی‌خوانِ روزگار
حضور ديگری بايَدَم!
از قبايل رَمْل و حنظله!
رويايی ... نه نغمه،‌ نه نماز
بيدار خوابی در قصر نديمه
خطابه‌ی روزِ قرار
پرسه
شفا
من و وزير و مات
اَخر
فهم انار و فرودِ ريحانه
تلخابی از اين دست بر آتشِ غليظ
برو ... ابونواس!
دُرّاعه‌ی رُهبانی
نه روز و نه شب
پروردگارا ...!
بَرمَک
همان بيدارْخوابِ هميشه منم
معما
دوستت نمی‌دارم ای باران
بی‌هنگام‌تر از عطر ياس
آواره‌ی آسمان و زمينِ توام توتيا!
ما ايرانيان
به گاهِ قرار که لکنتِ گريه آغاز می‌شود.
خاموشی نابهنگام
چه می‌دانيد ...!
تازيانه‌ام بزنيد
منصوره و آخرين خوابِ زن
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013