زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۶ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۶


گفتم گياهان را گرامی بداريد
گياهان گماشتگانِ بهشتِ خداوندند
گياهان ملايکِ خاموش خانه‌ی آدمی‌اند.


گفتم که دره‌ها و دامنه‌ها را پاکيزه نگهداريد
زيرا زمين
ضامنِ زندگانیِ آدمی‌ست.


گفتم هر او که درختی نشانده
به دانايیِ پروردگار خواهد رسيد
به درگاهِ دريا و آرامشِ آسمان خواهد رسيد.


گفتم هر او
که مَشيمه‌ی شب را به نور بشويد
باران را گرامی داشته است
مرا و محبتِ مرا گرامی داشته است.


گفتم هر او
که بهای اين همه برکت بداند
به ثروتِ ستاره خواه رسيد
به کرامتِ کوه خواهد رسيد
به رازِ کلمه خواهد رسيد.


و گفتم حياتِ هوا را
به تنفسِ تاريکِ اهريمن نيالايند.


من برای عبور از اين همه کوه
ارابه‌رانان را به راه خوانده‌ام
من برای عبور از اين همه طوفان
طبالان و ترانه‌خوانان را به راه خوانده‌ام
من برای رسيدن به آن همه رود
رَدشکنان و دريادلان را به راه خوانده‌ام.


ما از کمين‌گاهِ اهريمنان خواهيم گذشت
ما ظالمانِ زمين را درهم خواهيم شکست
ما شب و شقاوت را خواهيم زدود
زندگی را ستايش خواهيم کرد
آزادی و عدالت را ستايش خواهيم کرد.


من کوروشم
و گفته‌ام از اين پيشتر،
و باز می‌گويم:
سرانجامِ تن‌آسايی، تسليمِ مطلق است.
پس تا هستيد
کرامت و کوشايی بر شما ارزانی باد.


من ياورِ يقين و عدالتم
من زندگی‌ها خواهم ساخت
خوشی‌های بسيار خواهم آورد
و ملتم را سربلندِ ساحتِ زمين خواهم کرد
زيرا شادمانیِ او، شادمانیِ من است.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013