زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۱۸ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۱۸


روز قرارِ بزرگ
فراخواهد رسيد
پارسايی و پيروزی
فراخواهد رسيد
خوشی‌های خدا داده
فراخواهد رسيد
آوازِ آذران و سلوکِ سروش
فراخواهد رسيد
و آموزگارِ دانای ما
شهريارِ شادمانی‌ها
فراخواهد رسيد
دادوَران و راست‌گويان گواهِ من‌اند.


روانِ ستمگر
به روشنايی نخواهد رسيد
زيرا آيينِ آدمی
رو به رازشِ آسمان دارد


پس دروغ نگوييد
دشمنی نکنيد
دانايی را نکُشيد
ورنه گهواره‌بانِ رهايی نخواهد آمد.


اووف بر ستمگران
اووف بر دروغگويان
اووف بر جباران و بر کُشندگانِ ملتِ من
که هرگز به بهشتِ مينَوی
نخواهند رسيد.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013