زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۱۶ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۱۶


به درگاهِ مهر
دعايتان می‌کنم:
خانه‌هايتان آبادان
فرزندانتان تندرست
و باغ‌هايتان
زيورِ هزار بهار در هزار بهارِ بزرگ!


به درگاهِ خورشيد
دعايتان می‌کنم:
آسمانتان باران‌زا
خاکتان حاصل‌خيز
و هوايتان
هميشه عطرآلود.


به درگاهِ ايزدِ آزادگان
دعايتان می‌کنم:
کِشته‌هايتان پُربار
آرزوهايتان برآورده
و دانايی‌اتان بسيار.


هر او که دانه‌ای بکارد
به بهشت خواهد رفت
هر او که درختی بکارد
به بلوغِ آسمان خواهد رسيد
هر او که کاريزی زنده کند
به آزادیِ زندگی خواهد رسيد
هر او که مضطربی را پناه دهد
به آسودگیِ کامل خواهد رسيد.


کوروشِ پاک‌سرشت
چنين پنداشتته
چنين گفته
چنين کرده است.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013