زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۱۵ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۱۵


مردمانِ ما
شايسته‌ی آرامش و آزادی‌اند
مردمانِ ما
شايسته‌ی شادمانی و ترانه‌اند
مردمانِ ما
شايسته‌ی عدالت و علاقه‌اند
دستِ هيچ دشمنی
به سرزمينِ ما نخواهد رسيد
ايرانِ عزيزِ ما بی‌گزند خواهد ماند
من پايداریِ مردمانم را به نيکی می‌شناسم.


خوشايند و بی‌خلل
شادمان و پُرشکوه باد ميهنِ ما و مردمانِ ما.


به مجلسِ بخردان گفتم
اميد و آزادی را به مردمان دهيد
ورنه برگزيده‌ی مردم نخواهيد بود.


به قانون‌گذاران گفتم
سکون و ناسانی، سياهی می‌آورد
و سياهی سرآغازِ ملالِ ملتِ ماست.


دردا بر حاکمانی که نازايی و نفرت را رَقَم می‌زنند
دردا بر شهريارانی که تازيانه و تجاوز را رَقَم می‌زنند
دردا بر کيشبانانی که به مردم دروغ می‌گويند
دردا بر خِرَدمندانی که از دليری بويی نبرده‌اند
دردا بر دليرانی که از خِرَد بويی نبرده‌اند.


ما نيک و بدِ روزگارِ خويش را می‌شناسيم
ما جلال و بزرگیِ مردمانمان را می‌شناسيم.


چنين بايد تا بزرگی و برکت
از خان‌ومانِ شما نَرَوَد
چنين بايد
تا دوست، دوست‌تر شود
چنين بايد
تا دشمنان به دوستی درآيند.


ما خود‌خاسته‌ی خورشيديم
دلسوز و مردم‌دوست.


دير زيستن
شادمان زيستن وُ
دُرُست زيستن،
اين سِرِشتِ ما و سرنوشتِ ملتِ ماست.


پس به نيکی نمی‌رسد
او که از نيکان نيست
و به پيروزی نمی‌رسد
او که از پارسايان نيست.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013