زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۱۲ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۱۲


منم شهريارِ شادمانی‌ها
دَر هَم شکننده‌ی اَپوشه‌ی سه‌پوز!


تنها منم
که از مرگ و از مردن سخن نمی‌گويم
که از سياهی و از ستم سخن نمی‌گويم
من از سلوکِ ستاره و سوشيانس برخاسته‌ام.


من کامروايیِ ملتم را پاس خواهم داشت
تندرستی ميهنم را پاس خواهم داشت
اميد و آزادی را پاس خواهم داشت
و پاکی و پارسايی را پاس خواهم داشت.


باشد که تا هست
از خان‌ومانِ ملتم
عطر و ترانه برخيزد


باشد که تا هست
خوراکی‌ها و خوشی‌ها
فراوان باشند.
باشد که تا هست
زنانِ گرامیِ ما
گهواره‌بانانِ دانايی و دليری باشند.


مردمان، تندرست
ترانه، دلنشين
داشته‌ها، بسيار و
چراغِ اين خانه روشن باد.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013