زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۱۱ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۱۱


با شما سخن می‌گويم
پاکيزه و بی‌پرده سخن می‌گويم:
چون به آگاهی و دانايی دست يابيد
پاکی‌ها نيز پديدار شوند
چون به آزادی و عدالت دست يابيد
برکت‌ها بسيار شوند
چون به عزت و آسودگی دست يابيد
شکوه و فراوانی بسيار شود
چون به عشق و مُدارا دست يابيد
نور و ترانه تابنده‌تر شود.


پس به گاهِ اَندرماه
دانايی را دعا کنيد
آزادی و عدالت را دعا کنيد
عزت و آسودگی را دعا کنيد
عشق، مُدارا و آگاهی را دعا کنيد.


دانايی
درمان‌بخشِ نخستين و
درمان‌بخشِ آخرين است.
زبانِ خِرَد
مِهر است و زندگی‌ست
و تنها سخنِ سِپَند
سايه‌گستر است.


پس ای پروردگارِ دانايی
ستودگانِ درمان‌بخش را باز رسان
برادرانِ بينا و خواهرانِ خوبی‌ها را باز رسان
ياری‌دهندگانِ نيک‌سرشت را باز رسان
باران و آفرين و اميد را باز رسان
راستی، رسانندگی، روشنايی را باز رسان.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013