زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۹ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۹


برآ و رودهای روياخيز را باور کن
زنان و زيبايیِ زمين را باور کن
خوشی و خنياگری را باور کن
آرامش، علاقه و آشتی را باور کن.


و من
ترا به بی‌شماریِ باران باور کرده‌ام
بيا و خواسته‌های مرا برآر و باور کن
بيا و آرزوهای ملتِ مرا برآر و باور کن
بيا و آزادیِ زنان را نگهبان باش
بيا و کاستی‌ها را بشکن و کاهلی‌ها را بشکن!


وای بر من
اگر دردمندی به ميهنم
مويه کند.
وای بر من
اگر گرسنه‌ای به ميهنم
مُرده باشد
وای بر من
اگر بی‌شرفی را حمايت کنم
وای بر من
اگر مردمانم به آزادی سخن نگويند
وای بر من
اگر بيدادی باشد و
من به خوابِ خوش رفته باشم.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013