زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۸ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۸


ستاره‌ی باران را ستايش می‌کنم
زيرا نان و نطفه‌ی ميهنِ من است.


من روشنايیِ روز را دعا می‌کنم
آرامشِ آدمی را دعا می‌کنم
درماندگان و مايوسان را دعا می‌کنم.


ستاره‌ی باران را ستايش می‌کنم
زيرا نان و نطفه‌ی ميهن من است.


من آب‌های شيرين را دعا می‌کنم
شب‌های پُرستاره را دعا می‌کنم
عقاب و پروانه و آهو را دعا می‌کنم
دست‌ها، کار، کلمه و کوشايی را دعا می‌کنم
درياها، دامنه‌ها و دشت‌ها را دعا می‌کنم
پيروزی و پاکی
بهار و بلوغ را دعا می‌کنم.


ستاره‌ی باران را ستايش می‌کنم
زيرا نان و نطفه‌ی ميهنِ من است.


من جهان و حوصله و هوا را دعا می‌کنم
آزادیِ دُرُست و عدالتِ بی‌زوال را دعا می‌کنم
دوست‌دارِ دانايی و خواهنده‌ی دعا را دعا می‌کنم
دعاکننده را دعا می‌کنم
دعا را دعا می‌کنم.


من کوروش
پسرِ ماندانا و کمبوجيه
مادران و پدرانِ سرزمينِ خويش را دعا می‌کنم،
و آدمی را آيينی از اين دست باد،
که جز اين
منزلتی بر خاکستانِ خداوند نخواهد يافت.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013