زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۶ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۶


من کوروشم
شاه شاهانِ شما
و من اين کتيبه را به نوترين خطِ خداوند نوشته‌ام
نوشته‌ام تا قانون بر قبيله‌ی آدمی
فرمان براند.


پس پشيمان‌شدگان و خطاکاران را گفتم
خيال و گفتار و کردارِ خويش را در سيحون بشوييد
و به مردمان گفتم از گُواژه دوری کنيد
و به اميران گفتم
اين جهان، ستورگاهِ ستمگران نخواهد بود.


پس به دانايی سوگند
که فريبِ افسون‌کاران را نخواهم خورد
زيرا برای دَرهَم شکستنِ شرارت و زور آمده‌ام
من بشارت‌دهنده‌ی دانايی‌ام
برای نجاتِ فرجامين آمده‌ام
و عدالت و آزادی را
هرگز فراموش نخواهم کرد،
چه بر پشتِ زين و چه بر زمين
چه ژرفاژرفِ دره‌ها و
چه بر بلندی‌های بی‌بديل
چه هنگامِ خواب و چه وقتِ هجوم.


من به نوترين خطِ دُرُست اين کتيبه را نوشته‌ام:
جهان می‌ميرد و باز از نو زاده می‌شود
شب می‌ميرد و باز از نو زاده می‌شود
نور می‌ميرد و باز از نو زاده می‌شود
و آدمی، آرزو، و آزادی نيز.
زنهار ... زندگانِ زمين
از مرگ مهراسيد،
تنها از بدی و بی‌باوری بترسيد
از تن‌آسايی و تسليم بترسيد
تنها خِرَد ... شفابخشِ اولين و شفابخشِ آخرينِ شماست.
تباهی سرانجام در تباهی به تباهی خواهد رسيد
اين سخنِ من است
من
کوروشِ هخامنش
پسرِ ماندانا و کمبوجيه،
که آفريدگار بزرگ
بدين مرتبه‌ام رسانده است.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013