زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۵ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۵


نخستين اميرِ عدالت منم
نخستين اميرِ آزادیِ آدمی.


و من دانايی را در اين ديار بشارت دادم
سرما را من از ميهنِ شما زدوده، رانده، رمانده‌ام
شب و ظلمت و بيداد را من زدوده، رانده، رمانده‌ام
و اين درفش
درفشِ هخامنش است در دو دستِ من،
فَرازيده‌ی فَر ايزدی
و سايه‌بانی بلند که عدالت را پناه داده است
و خيمه‌ای سترگ که آزادی را پناه داده است.


من کلمات را
از آفتِ دشنام و هَرزه‌دَری نجات داده‌ام
دهان‌ها را به عطرِ دعا شُسته‌ام
من کِشتزارهای عظيم را
از آفتِ اهريمن نجات داده‌ام
من خستگی و خشونت را
از سريرِ سياهی به زير کشيده‌ام
ظلمت را به نور خوانده، نور و نيايش را به سلطنت.


من عزت و آزادی را به خواب و
به خانه‌ی شما آورده‌ام،
آبادانیِ بی‌خلل از من است و
سرود و سلطنت از من است
من شهريارِ شادمانی‌های مردمِ خويشم.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013