زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۲ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۲


ستاره‌ی سَحَری که از رَدِ شب به آسمان بازآيد
سپاهيانِ بی‌شمارِ من
از تنگه‌های تاريک و صخره‌زار بزرگ برخواهند گذشت
گُماشتگانِ روشنايی در پيش و فَرَه‌مندانِ پی‌افکن در پی
سرانجام به دامنه‌ی دريا خواهيم رسيد.
اين خيلِ بی‌پايان
به تدبير من از تنگه‌های تاريک و
صخره‌زارِ بزرگ برخواهد گذشت.


ما در نخستينِ بارُژِ خورشيد
به بلندی‌های البرز خواهيم رسيد
اَذرمَزدایِ مهربان ياری‌امان خواهد کرد
روزِ فروزه‌هایِ نيک و آزادیِ بی‌مثال
به راهِ ماست.


من اين گيتی و اين گهواره را
بسيار آزموده‌ام
بيناتر از هميشه
شنواتر از هميشه
هشيارتر از هميشه.


من سربازِ مردمِ خويشم
و خواسته‌ام تا خوشی‌ها فراوان شوند
و آزادی و عدالت نيز.


من به ياریِ مردمانِ خويش آمده‌ام
چاره‌سازِ بی‌چراغ‌نشستگان ... منم
دلسوزِ خستگان و
رهايی‌بخشِ بردگان منم
من تندرستیِ تمام را برای شما آرزو کرده‌ام.


پس پيروزی بر پيمان‌شکنان را
جشن خواهيم گرفت،
چندان که زندگان در آرامش و
مُردگانمان به آمرزشِ تمام.


اَيدون باد!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013