زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۱ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۱


ريواسِ مُرده
از تشنگی رها خواهد شد
پيک‌های ايزدی به راهند
سروش از ساحتِ آسمان خواهد آمد
و هزاره‌ی اوشيدَر ظهور خواهد کرد.


اين يقين من است
اژدها به خواب رَوَد
راستی بسيار شود
و تندرستی به تماشا بيايد.


تنها دانايان سخن مرا خواهند شنيد
همه‌ی هرزه‌دَری‌ها را به آبِ درياها خواهم ريخت
خطاکاران را به خوابِ ريحان و عطرِ هوا خواهم شُست
رمه‌ها را روانه‌ی دشت‌ها خواهم کرد
و به آسمان خواهم گفت
مردمانِ مرا از برکتِ خويش بی‌نصيب نکن!


آب‌ها بی‌زيان
آتش‌ها پاک
و گيتی در گشايش باد.


پس ای مردمان
اگر چراغی از اين خانه بشکنيد
چشم به راهِ ظلمت باشيد.
پس ای اميران
بر مردم اگر ستم روا بداريد
پلشتی پديدار شود
شما پراکنده شويد
شما بميريد.


اين سخنِ من است
مردمان شريکِ شادمانیِ من‌اند
محروم‌شان نخواهم کرد.
همه‌ی مردمان همدلان من‌اند
بی‌بهره نخواهند ماند.


اين سخنِ من است
هيچ حکومتی به جور نمی‌ماند
هشدارتان می‌دهم
ظلمت و تازيانه که ظفر يابند
باران بر سرزمين شما نخواهد باريد
آب‌ها رو به کاستی نهند
شما پراکنده شويد
و شما بميريد.
پس آن عدالتِ عهد شده را
به نيرنگ نيالاييد
ماه خواهد گرفت
و خورشيد رو به خاموشی خواهد نهاد.


اين سخنِ من است
به آيينِ راستی درآييد
دانايی به دست آوريد.


به يادتان می‌آورم
زيباترين مَنشِ آدمی
محبتِ اوست،
و بهترين خوبی‌ها
خرسندی مردمانِ من است
و بهترين ارمغانِ آدمی
آزادی‌ست.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013