زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۴ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۴


بگذاريد هر کسی به آيين خويش باشد
زنان را گرامی بداريد
فرودستان را دريابيد
و هر کسی به تکلمِ قبيله‌ی خود سخن بگويد
آدمی تنها در مقامِ خويش به منزلت خواهد رسيد.


گسستنِ زنجيرها آرزوی من است
رهايی بردگان و عزتِ بزرگان آرزوی من است
شکوهِ شب و حرمت خورشيد را گرامی می‌دارم
پس تا هست
شب‌هايتان به شادی و
روزهاتان رازدارِ رهايی باد
اين فرمان من است
اين واژه، اين وصيت من است
او که آدمی را از مأوای خويش براند
خود نيز از خوابِ خوش رانده خواهد شد.


تا هست
هوادارِ دانايی و تندرستی باشيد
من چنين پنداشته
چنين گفته
چنين خواسته‌ام.


مَزمورِ مساوات
کتابِ من است
حقيقتِ بی‌زوال
سلوکِ من است.
من هخامنشم
هخامنشِ بی‌خلل.


خدمت‌گذارِ زنان و زندگی‌بخشِ بينايان منم
منم که برايتان نان و خانه و اميد آورده‌ام
پس به نماز نياکانِ خويش بازخواهم گشت
و می‌دانم که نور و ستاره
سلطنت خواهد کرد.


و من از پیِ آزمونی بزرگ
به بالا برآمده‌ام
من از عبرتِ سنگ با آينه سخن گفته‌ام
اين گفته‌ی من است
کوروش پسر ماندانا و کمبوجيه
که شما را به نمازِ نياکانِ خويش می‌خواند.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013