زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۱۴ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۱۴


پيش‌آهنگِ پاکيزگی
پاکيزه از خاربُنانِ جهان خواهد داشت
نجات‌دهنده‌ی دانايی
درياچه‌ها را پُر آب خواهد کرد
مَشی و مَشيانه را خواهد شُست
و گيتی را
رو به آرامش و عدالت خواهد خواند.


پيش‌آهنگِ پاکان از افقِ آزادی
پديدار خواهد شد
خوشی‌ها و خِردهای بی‌کرانه خواهد آورد
او خواهد آمد
و به فروزه‌ی بی‌زوالِ آزادی
فرمانِ زندگی خواهد داد
او خواهد آمد
گِره از کار فروبستگان خواهد گشود
او
رهوارِ بی‌خللِ پروردگارِ من است
او که دو دستِ دانايش
به هيچ خونی آلوده نخواهد شد
او
روشنايی‌بخشِ بزرگِ من است
گُل و نور و کامروايی خواهد آورد
و جهانِ شما را
به شادمانی فراخواهد خواند.


و چون او به ميهن خويش بازآيد
گوشه‌گيران به گفت‌وگو شوند
و هم بلوغِ بهمن و
رستگاری اردی‌بهشت بسيار شود
شعورِ شهريور و
آسودگیِ اسفند بسيار شود
و انديشه به نيکی
و گفتار به نيکی
و کردار به نيکی.


نيکا ملتِ من که مونسِ بی‌تایِ من است!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013