زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۱۳ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۱۳


دروغ و نادانی
دور باد و
ديو و دُش‌انديش
دور باد.


فروزه‌ی فهم و دانستگی
بسيار باد
بسياریِ بخشندگی
بسيار باد
بسياریِ بيداران
بسيار باد.


چشمه‌ها زاياتر
کشت‌کاران به سلامت
و بهشت
ارزانیِ مردمانم باد.


دی بدانيد
پيشوایِ شما
خويشتن‌دار و درياوار زيسته است
دی بدانيد
موعودِ انجامينِ من خواهد آمد
و نامِ شما را
بر بلندایِ آسمان خواهد نوشت
و جهان
پيرو راستی خواهد شد.
و اين آرزوی من است:
گهواره‌ها گل‌ريزان و
سرزمينِ گرامیِ من گل‌ريزان باد.


من کوروشم
پسر ماندانا و کمبوجيه
که با شما سخن می‌گويم:
شادمانی از آنِ شماست به عاقبتِ کار
جهان به مُدارا و آدمی به دانايی‌ست به عاقبتِ کار
و او که شادمانیِ مردم را نمی‌خواهد
از ما نيست
او بَرده‌ی بی‌مُزدِ اهريمن است.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013