زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۱۱ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۱۱


هشيار باشيد
در اين سفر
هيچ قَدَمی ساده نخواهد بود
هيچ دَمی بی‌رنج نخواهد بود.


در دفاع از دردمندان دريغ نکنيد
زلال، عميق و بلندنظر زندگی کنيد
و به ياد آوريد
نياکانِ شما
مشعل‌دارانِ دانايی و توانايی بوده‌اند.


به فهمِ آب رسيدن و گندم را گرامی داشتن،
اين آيينِ من است
پس او که رونده‌ای را بيازارد
جهان را آزرده است
او که درختی را بيفکند
بی‌اجاق خواهد مُرد
او که آب را بيالايد
روانِ خويش را آلوده کرده است.


درد و خواری نباشد
شکست و حقارت نباشد
عزا و آسيمگی نباشد
اين دعای من است.


دروغ در بَند باشد، نه آدمی
فرومايگی مُرده باشد، نه فهمِ درست
ستمگر به زانو درآيد، نه دادآورِ آدمی
خشم در گور خفته باشد، نه اهلِ خِرَد.


دُرُستی، شيرينیِ کلام، دوستی، علاقه
آب و گندم و دريا بسيار باد
اين دعای من است.


آسان‌گذر باد جهانِ شما
شادمان و بی‌کرانه باد زندگانیِ شما
اين دعای من است.


کُشته باد کژدمِ کور
کُشته باد کينه‌توزیِ آدمی
شما را وصيت می‌کنم:
رفتار
به خِرَد زيباست
زيبا باشيد
زيرا بر اين گيتیِ بی‌انتها
هر چيزی را که با خِرَد آفريده‌اند، زيباست.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013