زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۹ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۹


در برابرِ فرودستان، فروتنم
در مقابلِ ستمگران، مقتدر
و رو در رویِ رياکاران، بی‌رحم.


هر او که از کرده‌ی نادُرُستِ خويش
پشيمان شود
شفاعتِ من ارزانی‌اش خواهد شد.


هر او که به بيداری برآيد
برادرِ من است
و او که همدلِ مردمان شود
هرگز پشيمان نخواهد شد.


پس شما را به گذشت، به عشق و به محبت
فرا می‌خوانم
سخنِ مرا بشنويد
من کوروش، پسرِ ماندانا و کمبوجيه
چنين پنداشته
چنين گفته
چنين کرده‌ام.


تمدنِ من تاريکی را از جهان خواهد زدود
زيرا من برای رفاه و رهايی آمده‌ام.


مرا مجلسی از دبيران و دانايان است
مرا مجلسی از پيران و پاک‌دينان است
که ياری‌ام می‌دهند
تا قبايلِ آدمی بی‌قانون نماند
من شاه شاهانم
خورشيد‌زاده‌ی اَنشان و آسمانِ بلند
که شادمانی را برای شما خواسته‌ام
که خوشی‌ها را برای شما خواسته‌ام
که عدالت و آزادی را برای شما خواسته‌ام.


فراموش نکنيد
او که زيانی به مردم رسانَد
رازدارِ اهريمن است
و من کيفرش خواهم داد.
اما او که سلامتِ مردمانِ مرا بخواهد
اولادِ آب و علاقه و خورشيد است.
نيکوکارِ بزرگ منم
پارسای بی‌همتا منم
من داوریِ ايزدان را به زمين آورده‌ام.


پس به پيروانِ خود گفتم
من هرگز کسی را
به دليلِ آيين و باورش
به بند نخواهم کشيد
شما نيز با دانايی
به آرايشِ اورنگِ خويش برخيزيد
زيرا او که نمی‌آموزد، خردمند نيست.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013