زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۸ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۸


دليری و دانايی
ثروتِ بی‌زوالِ ملت من است
و من با همدلیِ مردمانم بود
که کاريزها و رودها روان کرده‌ام
سدها ساخته و شهرها بنا کرده‌ام.
و من برای شما
بوی خوش و
خوابِ آرام و
زندگیِ زيبا ...
برای شما مردمانِ بزرگ آرزو می‌کنم.


پس در پیِ همين پندارِ دُرُست بود
که بيابان‌ها را باغستان کرديم
شوره‌زاران را به سبزينگی آراستيم
و رويایِ آزادیِ آدمی را
به هر هفت ستاره رسانديم.


در سرزمينِ من
هيچ کسی
ديگری را فرودستِ خويش نمی‌داند
زيرا همگان
خويشاوندانِ من‌اند.


مُدارا و مُرِوَت
ميراثِ من است.
مُدارا و مُرِوَت را من از آسمان و زمين آموخته‌ام.


پس به مردمانم بشارت دادم
ارابه‌رانِ آزادی بازخواهد آمد
و عدالت را از آسمان به زمين خواهد آورد.


و به سپاهيان خويش گفتم
چون به شهر‌ها درآييد
شکست‌خوردگان را گرامی بداريد و
با مردمان مهربانی کنيد
هر او که کودکی را هراسان کند
هر او که دلِ انسانی را بلرزاند
به سختی کيفرش خواهم داد
زيرا مدارا و مروت
مزمورِ بی‌زوالِ من است.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013