زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۵ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۵


زمينِ نوآباد
زيست‌گاهِ آدمی‌ست
گرامی‌اش می‌دارم.


آدمی آبروی زمين است
حرمتش می‌دارم.


باشد که اِمشاسپندانِ آسمان
از من و مردمانم راضی باشند.
باشد تا مردمان از مَنِ دُرُست‌کردار
خرسند باشند.
باشد که شکست‌خوردگان از مَنِ دُرُست‌گفتار
خرسند باشند.
بدانيد که شفاعتِ کوروش بی‌کرانه است
پس مهراسيد مظلومان
زيرا همه در امانِ مَنيد
من هرگز دوستدارِ ظلمت و اضطراب نبوده‌ام
چرا که بخشندگی، باورِ من است.


و آيندگان بدانند
جز بر دشمنِ لجوج و جز بر مهاجمِ جبار
شمشير برنکشيده‌ام.


به حاکمانِ هفت‌اقليم می‌گويم:
بر مظلومان و مردمان
شمشير نکشيد
زيرا روزی بر شما شمشير خواهند کشيد.


بزرگ باشيد
بخشنده باشيد و بی‌بديل.


من هرگز هيچ شکست‌خورده‌ای را
تحقير نکرده‌ام
من هرگز هيچ اسيری را دشنام نداده‌ام
هميشه، هرکجا، همگان را گرامی داشته‌ام
زيرا مدارا مکتبِ من است.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013