زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۳ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۳


دروغ را برخواهم چيد
دَدمَنِش را به دانايی خواهم رساند
آزادگان را آفرين خواهم گفت
و برای مُردگان
آمرزشِ بسيار طلب خواهم کرد.


تا هست
سرزمينِ من آسمانی باد
که در او رودها و کاريزهای بسياری به راه‌ست
رودهای خوش‌خرام و
آب‌های آينه‌رو.


ما دامنه‌ها و دشت‌هايی داريم درياوار
سِحرآميز، سرسبز و برکت‌خيز
چندان که گله‌ی گوزنانش بسيار و
گله‌ی آهوانش بسيار و
بهارانِ بی‌پايانش، بی‌پايان ...!


و شما را گفتم
اين بهشتِ بی‌گزند را گرامی بداريد
سرزمينِ من
توانِ شکفتنش بسيار است
سرزمينِ من، مادرِ من است.


و گفتم زمين را ستايش کنيد
و گفتم چوپانان با گُميز خويش آب‌ها را نيالايند
و گفتم شراب‌داران
حرمت تاک و نان را نريزانند
و گفتم کرنازنان برآيند و
خنياگران ... شادمانی بياورند.


و او که شادمانی بياورد
در امانِ من است
و او که اميد و علاقه بياورد
در امانِ من است.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013