زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۱۵ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۱۵


اميران، اِسپَهبُدان و شهرياران را بگوييد
هرگز به مردمانِ خويش دروغ نگوييد
زيرا دروغ‌گويان
تنها بر گورستانِ مردگان و خاکسترزارِ خاموشان
حکومت خواهند کرد.


و من کوروش هخامنش
از ميانِ شما برآمدم و از شما شدم
و خواستم تا منزلتِ آدمی را
به او باز رسانم
و گفتم مردمان را گزندی نرسد
و نرسيد،
اين آخرين دعای من است.


تا راستی هست
کاستی به کشورِ شما راه نخواهد يافت
من هرگز
حتی به دانشمندانِ خويش نيز دروغ نگفته، نمی‌گويم.


من اين گونه بار آمده‌ام
تا رهبرِ راست‌گويان و رستگاران شوم.


از ديو و از دروغ دوری کنيد
درماندگان را کسانِ خويش بدانيد
شما را وصيت می‌کنم
که ناتوان را ياری دهيد و
توانا را تکريم کنيد.


اين سخنِ من است
سخنِ مرا بشنويد:
سخن‌چين هرگز چراغدار حقيقت نخواهد شد
تازيانه و ظلمت هرگز زيور حکومت نخواهد شد
پس به نيکی بشنو
به نيکی ببين
و به نيکی باور کن
مقام آدمی، مقامِ حقيقت است.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013