زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۱۴ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۱۴


به پاکی ستاره و به سلوکِ سپيده‌دم سوگند
کينه‌توزِ خون‌ريز را روانه‌ی دوزخ خواهم کرد.
به رويای نور و رستاخيزِ شقايق سوگند
به کيوان، به کلمه، به کوه، به زيبايیِ زنان سوگند
ظالمانِ زورگو را روانه‌ی دوزخ خواهم کرد.


به تبسمِ صبح و به آوازِ پسين سوگند
به عدالت،‌ به علاقه، به آدمی سوگند
من با هفت پَرتوِ بی‌پايان
از سايه‌سارِ سَحَرگاه خواهم آمد
و پيمان‌شکنان را دَرهَم خواهم شکست.


به زُروان و زندگی سوگند
به کار، به کِشت، به پرورنده‌ی پاکی‌ها سوگند
به درمان و دَهِش، به ياوری، به بانویِ شادی‌آورِ آسمان سوگند
من بهتری راستی‌ها را برای شما خواهم آورد
و نيکی کننده را دوست خواهم داشت
و دروغگو را به خاموشی خواهم کشاند.


من مُوکِلِ علاقه برای آدمی‌ام
مُوکِلِ البرز و عشق
مُوکِلِ محبتِ مردمان
مُوکِلِ مقدسِ آسمان و زمين منم.


به هيربُدانِ خود گفته‌ام
مردمانِ من بارآورانِ زمين‌اند
برايشان بلوغ و آرامش آرزو کنيد
چه او که به گهواره خفته
چه او که به گور.


و اينجا زادرودِ بزرگِ من است
و ما را و خان‌ومانِ ما را گزندی نخواهد رسيد
مگر به روزِ نادانی
مگر به غفلتِ روزگار
مگر به روزِ ريا.


اينجا هر هفت اقليمِ من
کمربسته‌ی بانوی شادمانی و
مَزدای باران است.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013