زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۱۲ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۱۲


نيکو پندارم
بدين دليل، پلشتی از من دور است
خوش‌گفتارم
بدين دليل، تلخ‌کامی از من دور است
و دُرُست‌کردارم
بدين دليل، کينه‌توزی از من دور است
پس به پندار نيک درآييد
تا مردمان دوستتان بدارند
به گفتار نيک درآييد
تا نامتان به نيکی برده شود
و به کردار نيک درآييد
تا گزندی چشم به راهِ شما نباشد
من برای رهايی و رستگاری آمده‌ام
به اين دليل هرگز نخواهم مرد
من برای رفاه و آرامش آمده‌ام
به اين دليل هرگز نخواهم مرد


من برای دوستی و دانايی آمده‌ام
به اين دليل هرگز نخواهم مرد.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013