زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۱۱ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۱۱


خنياگران بخوانند و
خاموشان شادی کنند
ديگر دردی نيست
دروغی نيست و
هراسی نيست.


من بيم و بلا را برچيده‌ام
سياهیِ ستمگران را برچيده‌ام
گرگ و گرسنگی را برچيده‌ام
تازيانه و زندان را برچيده‌ام.


و خرسندم از چراغی
که به منزل مردمان روشن است
و خرسندم به نانی
که بر سفره‌ی مردمان فراوان است
و خرسندم از شادمانیِ کودکان
و خرسندم از آرامشِ ميهنم
و خرسندم از خداوندی که مرا آفريد
تا ديگر درد نباشد
دروغ نباشد و
هراس نيز.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013