زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۱۰ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۱۰


اهورامزدا شادمانی را آفريد
اهورامزدا شادمانی را
برای مردمان آفريد.
پس باور بياوريد
هر حکومتی که شادمانی را
از مردمان بگيرد
شکست خواهد خورد
برانداخته خواهد شد.


اَهورامزدا
امنيت و آزادی را آفريد
اَهورامزدا
امنيت و آزادی را
برای مردمان آفريد.
پس باور بياوريد
هر حکومتی که به اندوهِ مردمانش بيفزايد
شکست خواهد خورد
برانداخته خواهد شد.


اهورامزدا
عشق را و عدالت را آفريد
اهورامزدا
عشق را و عدالت را
برای مردمان آفريد.
پس باور بياوريد
هر حکومتی که اين حقيقت را
از مردمان بگيرد
پندارش بی‌اعتماد
گفتارش بی‌اعتماد
و کردارش بی‌اعتماد خواهد شد
من
کوروشِ هخامنش چنين گفته‌ام.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013