زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۹ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۹


زَبورِ زندگی را من نوشته‌ام
جاويد‌شهرِ آرياييان را من ساخته‌ام
و اين يادگارِ من است
من بر اين سنگِ خاره
بر اين سنگ خاموش نوشتم
که تنها رهبرانِ رهايی
غم‌خوار مردمانِ من‌اند.


من به مُغانِ خود گفتم
هرگز تزوير نکنيد، دروغ نگوييد، حرام نخوريد
مردمانِ من هرگز بردگانِ شما نخواهند شد
مردمانِ من شادخوارانِ جهانند
چرا مويه‌نشين خانه شوند؟


پس ای مردمان
ديگر از وزيدنِ بادهای بی‌بنياد نترسيد
من در کنارِ شما نشسته‌ام
من شما را از سيلابِ ستمگران نجات خواهم داد
من شما را از تزويرِ کيشبانانِ دروغگو نجات خواهم داد
از پِرشيا تا صد ستون
صفوفِ بی‌شمارِ سپاهيانِ من‌اند
که می‌آيند
شهربانانِ شکوهمندِ ميهنم
فرستادگان و دبيران و آزادگان
بی‌همانندانِ من
با دَرَفشِ صلح‌شان در دست
و آيينِ آزادشان در دل
می‌آيند و بر اين پهنه
پايانی ندارند.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013