زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۶ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۶


فطرتِ مرا از محبتِ مردمان آفريده‌اند
سرشتِ مرا از علاقه به عدالت آفريده‌اند
سلوکِ مرا از سادگیِ مصلحان سرشته‌اند.


نه سيم و نه زَر
هيچ از اين جهانِ سپنج نخواسته، نخواهم خواست
تنها آن عدالتِ عهد شده
آن آزادیِ عظيم
آن آرامشِ از آسمان آمده،
همين!


اين کرامتِ پروردگار من است
که نيکان را نيکی خواهد رساند
و شريران را از محبتِ خويش محروم خواهد کرد.
اوست که راه را بر دوزخ خواهد بست
راه را بر بَدانديش خواهد بست
راه را بر قحطی و گرسنگی خواهد بست.
هشيار و زيرک باشيد
مَنِشِ نيک را از شما ندزدند
روشنايی و رهايی را از شما ندزدند.


زنهار
که در اين جهان سپنج
هيچ پنداری بی‌پاسخ نمی‌ماند.


فطرتِ خويش را
در چشمه‌های خوشبو بشوييد
بر بلندا شويد
در خويش انديشه کنيد
دروغ نگوييد
دشمنی نکنيد.


محبت، سرآغازِ دانايی است
دانايی، سرآغازِ محبت است
تنها بدين طريقِ بی‌خلل است که خون‌ريزان را
به خان‌ومانِ شما راهی نيست
راه‌زنان زَرپَرست را
به کاروان شما راهی نيست
زيرا من، پيشوای پارسايان چنين خواسته‌ام.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013