زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۴ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۴


پيرانِ خويش را گرامی بداريد
بُرنايان را به دانايی دلالت کنيد
و به ياد آوريد
که شريران هم روزی
کودکانی بی‌آزار به گهواره بوده‌اند.
پس او
که به خُردسالان، خشم و تازيانه بگيرد
آينده‌ی آدميان را
آشفته کرده است
پس او
که به پندارِ ديوان درآيد
تنها پلشتی و پتيارگی به‌بار خواهد آورد.
کودکان
خداوندانِ خُردسالِ زمين‌اند
که جز تکلم عشق
آوازِ ديگری نمی‌شنوند.


به ياد آوريد
رحمتِ بی‌ريا، برکتِ باران است
و عشق
آبادانیِ تمام است
و آزادگی
عبورِ آينه از سنگزارِ زندگی‌ست.


پس مراقبِ ميراثِ من باشيد
بعد از من توفان‌های سهمگينِ بسياری برخواهد خاست.
من پيشگویِ پارسيانِ زمينم
بعد از من
مراقبِ ميراثِ من باشيد
ورنه ديوان و درندگان
شکوهِ شما را برباد خواهند داد
خواب‌های شما را آشفته خواهند کرد
خنياگران را خواهند کُشت
باروها را ويران خواهند کرد
خانه‌ها را به خاکستر خواهند نشاند.


پس مراقبِ ميراثِ من باشيد
چرا که تيرگی‌های بسياری خواهد وزيد
تنهايیِ عظيم آغاز خواهد شد
گورستان‌ها آباد و
قربانيانِ شما از حد خواهد گذشت
و از آيينِ آزادگان
هيچ نشانی باز نخواهد ماند.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013