زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۳ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۳


من خويش را در مزامير معرفت
تربيت کرده‌ام
من از پير و پيرارها پندها گرفته‌ام
از اکنونِ خويش راضی و
از فردایِ نيامده نوميد نمی‌شوم.


هرگز از هيچ شکستی نهراسيده‌ام
و نه از پيروزیِ روزگار، در غرور،
چرا که هر دو در اين جهانِ در گذر
در گذرند.


دَمی چون عقاب برآمدن
بِه از هزاره‌ای که ماکيانِ خانه‌نشين!


بعضی مردمان
مُردن را به ميدان دوست می‌دارند
بعضی خوابِ هميشه را به خانه‌ی خويش.
همگان آزادند تا آخرين آوازِ خويش را انتخاب کنند
او که زمستانِ برهنه را نشناسد
شکوهِ اردی‌بهشت را درک نخواهد کرد.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013