زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
۱ <- منم کوروش شهريار روشنايی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


۱


پرشيا
سرزمين خيزاب‌ها، پروانه‌ها، خيزران‌ها
پرشيا
خوابگاهِ بی‌اضطرابِ رمه‌ی آهوان
آشيانه‌ی نور و منزلِ ماه
نه زَمهريرِ دی، نه دوزخِ تير


پرشيا
گردشگاه شبانه‌ی باد و
مدينه‌ی دانايیِ من است
پناهِ ايمنِ پارسيان و
بهشتِ بی‌پايانِ آدمی.


پرشيا
پسين‌گاهِ خواب و سحرگاهِ بيداری است
رمه‌هاش بسيار و تندرست
خيمه‌هاش بسيار و بی‌گزند.


پرشيا
عطرستانِ ستاره و ريواس
با رودهای بسيارش
که از کشاله‌ی شالی‌ها و پارياب می‌گذرند.


پرشيا
زادرودِ من و
پروردگارِ پاکی‌هاست.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013