زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
ترانه‌های ملکوت <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


ترانه‌های ملکوت
(بازسرايی چهار دفتر از كتاب مقدس)شناسنامه کتاب
نام: ترانه‌های ملکوت
مولف: سيد علی صالحی
تاريخ چاپ: چاپ اول - ۱۳۸۱
تيراژ: ۳۰۰۰ جلد
تعداد صفحات: ۲۲۱ صفحه
شابک: ۲-۸-۹۲۷۴۷-۹۶۴
ناشر: انتشارات برسات - تهران
طراح جلد: راما کيوانی‌نژاد
حروفچين: مهر
چاپ: سارنگ
فهرست
اشاره
دفتر اول: سرود جامعه پسر داود

باب اول
باب دوم
باب سوم
باب چهارم
باب پنجم
باب ششم
باب هفتم
باب هشتم
باب نهم
باب دهم
باب يازدهم
باب دوازدهم
دفتر دوم: غزل غزل‌های سليمان

باب اول
باب دوم
باب سوم
باب چهارم
باب پنجم
باب ششم
باب هفتم
باب هشتم
دفتر سوم: مراثی ارميای نبی

باب اول
باب دوم
باب سوم
باب چهارم
باب پنجم
دفتر چهارم: مکاشفات يوحَنّا

باب اول
باب دوم
باب سوم
باب چهارم
باب پنجم
باب ششم
باب هفتم
باب هشتم
باب نهم
باب دهم
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013