زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
کفايتِ مذاکرات <- سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


کفايتِ مذاکرات


اولِ راه
هيچ کدام از اهالیِ اين کاروان نمی‌دانستند
که اين بی‌راهه‌ی پُر غبار
کجايشان خواهد برد.


بعدها
يکی يکی ديدند
قرائتِ مِه‌آلودِ ماه
مشکل‌تر از اشاره به فانوس است.


هر چه بود
هوایِ همين مضمونِ آشنا
به غربت‌مان کشيد.
اولِ راه
هيچ حرفی از تحملِ پرده‌داران
پيش نيامده بود،
بعدها ديديم
پيری که پيشاپيشِ ما می‌رفت
عصايش را شکسته‌اند
فانوسِ راهش را شکسته‌اند
نمازِ بی‌قضایِ سربسته‌اش را شکسته‌اند.
و ما هيچ از او نپرسيده بوديم
کجا می‌رويم، چه می‌کنيم،‌چرا اينجاييم.


حالا که يکی يکی
پرده‌های پوسيده کنار می‌روند،
خيلی‌ها از کاروان کلماتِ کُشته‌ی ما پرهيز می‌کنند.


با شما کاری ندارم،
از خودم می‌پرسم:
آيا مردمانِ بی‌پرسشِ ما
مستوجبِ اين همه مويه‌های بی‌سرانجام‌اند؟
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013