زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
قبلا اتفاق افتاده است <- سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


قبلا اتفاق افتاده است


خانه‌ها، خيابان‌ها، درها، ديوارها،
اينجا هر صبح و هر غروب
فراموشکارانِ خسته‌ی سر به زير
می‌آيند و آهسته از مسيرِ مشترکِ ما می‌گذرند،
و باز از همان چيزهای مثلِ هميشه حرف می‌زنند،
حرف می‌زنند که بشنوند فقط چيزی،
حرف می‌زنند که باور کنند فقط چيزی.


من هم هستم
من هم با آنها هستم
من هم ميانِ همين گمشدگانِ بی‌گور
هی می‌آيم صبح‌ها و
هی می‌روم به وقتِ غروب،
من هم دارم تاوانِ ترانه‌های خودم را پس می‌دهم.


حالا هزاره‌هاست
که سايه‌هايی که از وَهمِ گريه می‌آيند
هر سپيده‌دم بيدارم می‌کنند،
خانه‌ها، خيابان‌ها، درها و ديوارها را
نشانم می‌دهند
بعد دوباره چشم‌هايم را می‌بندند
دستم را می‌گيرند
می‌گويند تو حق نداری داستان به دريارفتگان را به ياد آوری،
تو حق نداری از رگبارِ آب و آوازهای آدمی سخن بگويی،
تو حق نداری ...!


نگاه می‌کنم آهسته
آهسته از درزِ تاريکِ چشم‌بندِ تيره نگاه می‌کنم،
سايه‌سار بعضی چيزها پيداست
بوی کاملِ سپيده‌دم را می‌فهمم
سه تا ستاره‌ی بامدادی
پُشتِ پيرترين درختِ پايينِ کوه
حوصله‌ی شبِ خسته را سَر بُرده‌اند،
هنوز حرف می‌زنند از تابيدنِ بی‌خيالِ ماه.


و بعد
اتفاقِ عجيبی می‌افتد.
من هم می‌دانم که اتفاق عجيبی افتاده است،
و يقين دارم که اتفاقِ عجيبی ...!


من هنوز پُشت به ديوارِ آجری
رُخ به رُخِ جوخه‌ی جهان ايستاده‌ام
من صدای رگبارِ آب و آوازهای آدمی را شنيده‌ام.
آيا ادامه‌ی بی‌دليلِ زندگی
دشوارتر از شنيدنِ دشنام نيست؟


من زنده‌ام هنوز،
نگاه می‌کنم، می‌بينم، می‌شنوم، حس می‌کنم،
اين باد است،
باد ... انبوه و بی‌قرار می‌وَزَد،
پُر از عطرِ آب و طعمِ پونه‌ی تَر است.
از انتهایِ تنفسِ اتفاق
سوسویِ مخفیِ چيزی از جنسِ نور می‌تابد،
شبحی شناور
سراسرِ بيشه را در وَهمِ شب شُسته است.


کسانی از قفای من می‌آيند
لَمسِ فلز بر شقيقه‌ام
پُر از هراسِ حادثه است،
هر لحظه ممکن است اتفاقی بيفتد.
حس می‌کنم عده‌ای انگار
با صدای سنج و تکبير و همهمه
از مراثیِ ماهِ مِه گرفته برمی‌گردند.


اينجا کجاست، شما کيستيد
مرا کجا می‌بريد؟
از خانه‌ها دور افتاده‌ام،
از خيابان، از در، از ديوارها ...!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013