زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
باورهای هزاره‌ی لبنان <- سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


باورهای هزاره‌ی لبنان


حالا هزاره‌هاست که هنوز
کبوترِ نوميدِ نوحِ نبی
از کشفِ کرانه‌ی زيتون بازنيامده.


نه ظلمتِ اورشليم را
خورشيدی به خواب وُ
نه بيروتِ بی‌گذرگاه را
گهواره‌بانی به راه.


و شما پسرانِ قلعه‌ی بيت‌الئيل!
اگرچه ديری‌ست
که از نماز شکسته‌ی نيل برگذشته‌ايد،
اما
با به چاه کُشتنِ يوسف
هرگز به خوابِ گندم وُ
ترانه‌ی زيتون نخواهيد رسيد.
اينجا گرگ هم می‌داند
که اين پيراهنِ به دندان‌دريده
رازِ کدام ناروایِ روزگارِ ماست.
پس دروغ نگوييد!
يعقوبِ خسته خواب ديده است:
باروهای فروريخته‌ی لبنان
دوباره
در اندوهِ انار وُ
جراحتِ انجير خواهند روييد.


شما
شما پسرانِ قلعه‌ی بيت‌الئيل!
به خانه‌ی خود برگرديد.
ما هرگز نخواسته، نمی‌خواهيم،
نه کودکانِ کنعان کُشته شوند،
نه ياسر، نه خليل، نه فاطمه ...!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013