زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
يادت بخير شادمانی بی‌سبب <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


يادت بخير شادمانی بی‌سبب
گزينه چهار دفتر ۱۳۶۶ - ۱۳۶۱شناسنامه کتاب
نام: يادت بخير شادمانی بی‌سبب
شاعر: سيد علی صالحی
تاريخ چاپ: چاپ اول - ۱۳۸۴
تيراژ: ۲۲۰۰ جلد
تعداد صفحات: ۱۹۹ صفحه
شابک: ۹-۰۸-۷۱۸۳-۹۶۴
ناشر: انتشارات چی‌چی‌کا - بندرعباس، چهارراه نخلِ ناخدا
ليتوگراف: تنديس
چاپ: نيل
فهرست
منظومه‌ها
  بازخوانیِ شهودِ عشق در زبان اول
   به همين سادگی
   عاشقانه‌ی اول
   عاشقانه‌ی دوم
   عاشقانه‌ی سوم
   بياييد ... همه با هم ترانه بخوانيم
   سرگذشت حوصله‌ی انسان
   من اهل دنيايم
   منظومه‌ی تولد در مرگ

  بازخوانیِ شهودِ عشق در زبان دوم
   او
   منظومه‌ی تيرگان، جشن نيلوفر
   ده ترانه در ستايش حوصله‌ی عاشقان
   منظومه‌ی ظهور
   غزل هفتم

ليالی لا
  نشانی‌ها
  مرده‌ام باز خواهد گشت
  در خانه
  سال
  حروف و نقاط
  باشد ...!
  راه به راه
  ممکن است دير برگرديم
  فقط فاصله بود
  پس چرا اين همه دير!؟
  ماه در خواب هور
  گفت و گو در پارک
  سلام يعنی برای هميشه، خداحافظ
  ملايک شبنم‌ها
  چيزی نيست
  بگومگوی کلماتی که ...

پيشگو و پياده‌ی شطرنج
  يک
  دو
  سه
  چهار
  پنج
  شش
  هفت
  هشت
  نه
  ده
  يازده
  دوازده
  سيزده
  چهارده
  پانزده
  شانزده
  هفده
  هجده
  نوزده
  بيست
  بيست و يکم
  بيست و دو
  بيست و سوم
  بيست و چهار
  بيست و پنج
  بيست و شش
  بيست و هفت
  بيست و هشت
  بيست و نه
  سی

مثلثات و اشراق‌ها
  بين‌الطلوعين
  در اخطار خاکستر
  پستوها
  واژه‌ی باد
  زودا
  ملائک موعود
  دواير گيسو
  سادگی
  هاتانه
  قرينه‌ی يال‌ها
  از او بودن
  آرامش
  حافظانه
  از همه سو
  عاشقانه
  اين کُشته را
  کرانه‌ای ديگر
  ويرانی (خطبه‌ی حلبچه)
  سال نو
  تو شمال‌ها
  غُنوس
  معبر و ماه
  تفکر پنهان تشنگی
  صدای زخم
  آخرين اقرار
  حواشی
  سرودِ پلنگ در هفت‌بندِ چوپانان

نامه‌های نخست
  يک: ۲/۱/۱۳۶۶
  دو: ۱۳/۲/۱۳۶۶
  سه: ۲۵/۳/۱۳۶۶
  چهار: ۲/۴/۱۳۶۶
  پنج: ۷/۵/۱۳۶۶
  شش: ۲۷/۵/۱۳۶۶
  هفت: ۱۲/۶/۱۳۶۶
  هشت: ۳/۱۰/۱۳۶۶
  نه: ۱۸/۱۱/۱۳۶۶
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013