زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
کش تا <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


کش تا


خواب غريبِ جن از حروف
من از به نامِ تو بردارِ هر تُرَنج
تا دارمَت ای ستاره ... به راه،
ای آشنا،
همان يکی که می‌زنَد اين
همان يکی که فاصله تا کو کنارِ تو،
کنار تو کو؟
که می‌زنَد اين چوپانیِ پسين
هی‌هیِ پَسا!
از گل به نام تو تا ماهِ می ... کجا؟
کش که ناديده ببوسمت.
"سَمَت*"!


* سَمَت: نام است در کوليان
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013