زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
رمه <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


رمه


نديده‌‌ام هنوز را
کشف خواب ترا و ستاره‌ی نيم‌سوز را
همه‌ی روز را ...
که اينجا انتشار شب از حضور دلمردگی‌ست.
ای به تاج و کاکلیِ اَبرينه
اين رايت آخر است،
در امتداد هيچ بشارتی
بو بر کف ستاره نخواهد ماند.
حنظل بر آتش است.
آه ميزبان يکسره‌ی آبها ...!
ديگر مجال اين رجعت نيست،
جان تو
جان اين رَمه‌ی غريب!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013