زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


از آوازهای کوليان اهوازی


برای M.I.S و
برای مردم همه‌ی جنوب‌های جهان
شناسنامه کتاب
نام: از آوازهای کوليان اهوازی
شاعر: سيد علی صالحی
تاريخ چاپ: چاپ اول - ۱۳۸۲
تيراژ: ۳۰۰۰ جلد
تعداد صفحات: ۱۲۳ صفحه
شابک: ۷-۸-۹۴۶۳۸-۹۶۴
ناشر: انتشارات رامانيوش
طراح و صفحه‌آرا: راما
ليتوگراف: عروج
چاپ: سارنگ
فهرست
آنتی پرانتز برای پروانه‌های آن سالها


دوره‌ی نخست: زبانِ گنجشک و خوابِ عقاب

ترانه‌ی ماه و پلنگ
سياوش در آتش
مراثی
غريبانه
خاموش
آينه
گردش اين دايره را
روحا ...!
تا رقص روشنايی
هزار و يک الف از ليلِ لا
هفت اورنگ
ترانه
زا
زمزمه برای خودم
ياد
شبانه
تاج
می‌آ، مولانا!
دوره‌ی دوم: موج ناب

در انحنای کتف
سر بر سينه‌ی ستاره
هجای بلند باستانی
بر مدارِ آبی بلند
دايره و تکرار
از شيئی و از جهان
اورادِ خضرای من
مولود ماه
مسيح
مُعَبِّر
گرگِ نَر
در خواب مرسلين
زخم و خاطره
بر کفِ هفت دريا
در انحنای رود
آوازهای خورشيد
هجاهای سردر گُم
هر چه داشتم رو کردم
خانه‌ی هفتم
رمه
چندان که بگذری ای پشيمان!
هلاهل هفت سر
از چراغ اول
مجالی نيست
رنجواره‌ای
راز
نطفه‌ی آتش
سايه‌ها
حلاج
سرشت سور
برگزيده
وصيت
تَنا
نيلوفر
کاهنه
وارياسيون
اگر بازم بگذارد
از اَبد
به شالِ سبز
جادوگرِ واژگان
بادا ...!
دريا و آدمی
سپيده‌ی پياپی
سماع
آل
ذره‌ها و هزاره‌ها
بی‌نامان
رسولِ پَرسه‌گَردِ زيتون و کبوتر و آينه
کو ...!؟
ضمير
پيش‌بينی
دوره‌ی سوم: زبان جن

زَبور
وداع
رَد
از ميم و نونِ مَنا
سِرُالسَوا
آ ...
اما
به دارِ اين دايره، سَرا ...!
ورق: هفت خاجِ خواب
ميراثِ ملالِ من: M.I.S
نوروزِ گرسنگان
مور
از آوازهای روحِ سوم
نابانه‌ی ازل
کش تا
همه سو ... بوسه که سا
ماخَلَق
نماز نخست
نظر به حَیِ حلول
شيئیِ مگو
کاف و گاف و ماه و ميم
از گفتِ ساحرانِ اَياپير
سکوتا ...!
از اورادِ آلِ کبود
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013