زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
چيدن محبوبه‌های شب را تنها به باد ياد خواهد داد <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


چيدن محبوبه‌های شب را
تنها به باد ياد خواهد داد... و چون حکايت به اينجا رسيد، آفتابِ عالمتاب از افق سربرآورده بود. "مَلِک شهرباز" به خواب اندر، و شهرزادِ خسته، با هزار و يک حکايتِ خويش، هزار و يک زن را از بندِ مويه و مرگ وارهانيده بود.

پس رسولِ رهايیِ زنان با خود گفت: "هزار و دومين شب را چه کنم؟ هزار و دومين دختر اين سرزمين را چگونه از چنگِ چنين اهريمنی نجات دهم!؟" و باز ماند به روز و بخسبيد، و در خواب ديد که در هزاره‌ای ديگر است، تا سرآغازِ هزار و دومين شبِ بی‌پايان. پس برآمد و چنگ برگرفت و گفت:

- مَلِکا ...! شب‌زنده‌دارِ بی‌دليل! اکنون موسمی ديگر از هزاره‌ی من و شماست، و من تا رهايیِ تمام زنانِ زمين، زنده می‌مانم و همچنان ترانه خواهم خواند. اکنون ديده فروبند، وقت، وقتِ من است.
شناسنامه کتاب
نام: چيدن محبوبه‌های شب را، تنها به باد ياد خواهد داد
شاعر: سيد علی صالحی
تاريخ چاپ: چاپ اول - ۱۳۸۰
تيراژ: ۲۲۰۰ جلد
تعداد صفحات: ۲۲۸ صفحه
شابک: ۱-۶-۹۲۶۳۸-۹۶۴
ناشر: انتشارات ابتکار نو - تهران، خيابان ستارخان، خيابان امام منتظر، کوچه همتيان، پلاک ۲۱
طراح جلد: شهلا دانشمند
ليتوگرافی و چاپ: سروش مهر
عکس: يوسف بايبوردی
حروف‌چين و صفحه‌آرا: سهيلا بنايی
فهرست
دفتر اول

ترانه‌ی اول
      شين
      هـ
      ر
      ز
      الف
      دال
ترانه‌ی دوم
      شين
      هـ
      ر
      ز
      الف
      دال
ترانه‌ی سوم
      شين
      هـ
      ر
      ز
      الف
      دال
ترانه‌ی چهارم
      شين
      هـ
      ر
      ز
      الف
      دال
ترانه‌ی پنجم
      شين
      هـ
      ر
      ز
      الف
      دال
ترانه‌ی ششم
      شين
      هـ
      ر
      ز
      الف
      دال
ترانه‌ی هفتم
      شين
      هـ
      ر
      ز
      الف
      دال
ترانه‌ی هشتم
      شين
      هـ
      ر
      ز
      الف
      دال
ترانه‌ی نهم
      شين
      هـ
      ر
      ز
      الف
      دال
ترانه‌ی دهم
      شين
      هـ
      ر
      ز
      الف
      دال
دفتر دوم

ترانه‌ی اول
      شين
      هـ
      ر
      ز
      الف
      دال
ترانه‌ی دوم
      شين
      هـ
      ر
      ز
      الف
      دال
ترانه‌ی سوم
      شين
      هـ
      ر
      ز
      الف
      دال
ترانه‌ی چهارم
      شين
      هـ
      ر
      ز
      الف
      دال
ترانه‌ی پنجم
      شين
      هـ
      ر
      ز
      الف
      دال
ترانه‌ی ششم
      شين
      هـ
      ر
      ز
      الف
      دال
ترانه‌ی هفتم
      شين
      هـ
      ر
      ز
      الف
      دال
ترانه‌ی هشتم
      شين
      هـ
      ر
      ز
      الف
      دال
ترانه‌ی نهم
      شين
      هـ
      ر
      ز
      الف
      دال
ترانه‌ی دهم
      شين
      هـ
      ر
      ز
      الف
      دال
هزار و يک ترانه برای تنهايیِ زنان
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013