زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
قرائت خطوطی خيس از خوابِ چشم‌های مادرم <- آسمانی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


قرائت خطوطی خيس از خوابِ چشم‌های مادرم


جای دوری نبوده‌ام
جای دوری نمی‌روم
من در خوابِ ناخوشِ مردمانِ شما پنهانم،
دور و بَرِ آشنای همين کوچه‌های بی‌چراغ،
همين خواب‌های زابه‌راه ...
همين سايه‌های بلند.
دارم از پشتِ پرده‌ی کلمات
لحظه‌به‌لحظه با شما گريه می‌کنم.
بوی سوختنِ کبريت و بالِ کبوتر می‌آيد
حتما چراغی روشن و
خبرِ خاصی به راهِ دور ...!


توی راه يکی‌دو رهگذر از پسين و پروانه پرسيدند،
من معنی حرفشان را نفهميدم
ديدم عده‌ای کنارم می‌روند
تا کبوترانِ چاهی به دامنه برگردند
می‌خواستم پيشگوی سکوتِ آسمان باشم،
در انتهای راه، دستمالی سفيد
بر بوته‌ای گل سرخ ... تکان می‌خورد.
مادرم می‌گويد
اين علامتِ آمدن است
حالا آمدنِ چه کسی
فقط خدا می‌داند.


و عجيب است
حس می‌کنم بايد يک پرده‌ای، يک چيزی
چيزی شبيه يک اتفاقِ ساده
اين وسط‌ها باشد!


به من چه که نمی‌دانم از چه می‌گويم
اين عادت من است
من هميشه عادت دارم
زير چتری از بارشِ يکريز واژه‌ها وضو بگيرم،
من کاتبِ اين آينه‌های شکسته
اين شبِ خسته و اين خوابِ ناخوشم.


کنار می‌روم
سکوت می‌کنم
کسی آهسته زيرِ گوشِ‌ ستاره می‌گويد
هميشه نبايد از وَهمِ‌ آسمان ترسيد
مخصوصا رو به روايتِ آن خوابِ مغربی،
رو به همين عصرهای عجيب
آدينه‌ی عدالت
ميلِ شديد به زمزمه‌ی آزادی
و حتی تحملِ‌ ترانه از ترکه‌های انار.


دارم خطر می‌کنم،
خطر ... انارکِ آرامِ‌ خون‌به‌دل!
دور و نزديک ما يکی‌ست
همه خوبند
خدا هم خوب است
من هم جای دوری نبوده‌ام
همينجايم
دور و بَرِ آشنای همين کوچه‌های بی‌چراغ،
همين خواب‌های زابه‌راه ...
همين سايه‌های بلند
فقط گمان می‌کنم در مذهب آب‌ها بود
که شبی از پیِ پيامبرِ تشنگی
به اين ترانه رسيدم،
پشتِ همين پرده‌ها،‌ خواب‌ها، کبوتران، کلمات ...


پرده‌ها را کنار می‌زنم
خواب‌ها را نديده می‌گيرم
کبوتران هم سرانجام به دامنه برمی‌گردند
و کلمات، کلماتِ من ... که اولادِ‌ وحیِ آدمی‌اند!


حالا هر وقت، هر زمان
هر پرده و هر ديواری
که تو از پسِ گريه بگويی: "علی!"
بعد هم باران می‌آيد.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013