زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
خطوطِ مِه‌گرفته‌ی آبی <- آسمانی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


خطوطِ مِه‌گرفته‌ی آبی


هنوز رَدِ بالِ دُرناهای رفته از اينجا ... پيداست
پيداست که پنهان و پوشيده رفته‌اند،
اما حالا کو تا اوايلِ پائيز؟
پس اين همه عجله برای چه بود!؟
برای چه تا هنوز ...
که تا اوايلِ پائيز
که تا کوچ اين فصلِ بی‌گفت‌وگو،
يکی دو باغِ بوسه هنوز باقی بود!
پس کی اين تيرکمانِ کهنه
از خوابِ سنگپاره‌های بی‌سوال
سَبُک خواهد شد؟


هنوز هم
گاه سراغ از اجاقِ اهلِ راه که می‌گيرم،
اول به احتياط
پايين و بالای باديه را می‌پايم
بعد آهسته از آفتابِ از تير گذشته‌ی پابه‌راه می‌پرسم:
صاحبانِ اين رَخت‌های شسته وُ
اين کفش‌های پُر‌غبارِ خسته کجا رفته‌اند؟!


باد می‌آيد
رَدِ بالِ‌ دُرناها در باد ...
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013