زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
کلمه، نامزدِ کم‌روی سکوت من است <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


کلمه، نامزدِ کم‌روی سکوت من است


سالِ عجيب ترانه‌های من است
می‌گويم نيا به خانه‌ام
خسته‌ام به خدا
نمی‌توانم بنويسم آ ...!


اما می‌آيند
گوش به حرفِ حضرتِ آدم نمی‌دهند.


در اين کلمات
در اين اورادِ عجيب
چقدر صوت هست، جادو هست، چغانه‌ی نور!
اين‌ها را که سروده، که گفته است؟


بی‌راهه می‌آيند
با شتاب گاهی
کلمه، نامزدِ کم‌روی سکوت من است
خاصه در خانه،


فقط امشب، من از امشبِ اين حادثه می‌ترسم
به کلمات يکی برود بگويد
يکی برود به کلمات بگويد
بی‌راهه به رويای امشبِ من نيايد!
من خسته‌ام
دلم برای ديدن زادرود خودم تنگ است
پدرم را نديده‌ام
صدای دورِ مادرم از گريه، بویِ گهواره‌ی موسا می‌داد
من خيلی خسته‌ام
دوشاخه‌ی تلفن را از پريز کشيده‌ام
انگار تازيانه‌ام زده‌اند
چه مزه‌ی تلخی دارد اين آبِ اولِ شب!


چرا هر شب يک عده می‌آيند
فانوسِ شکسته‌ی ما را به کوچه می‌برند؟
چه کارمان دارند!؟
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013