زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
به ياری ما خواهند آمد، آرام، خاموش، ناديده و شگفت! <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


به ياری ما خواهند آمد، آرام، خاموش، ناديده و شگفت!


از فالِ هرچه حروف
هرچه صورت
هرچه سين!
بزرگِ بی‌گونه، بی‌تا
تا، تولدِ رويا:
- تو به زودی راهیِ سفر خواهی شد
تو باردارِ عطرِ خداوندی
تو به آنِ او
تو می‌رسی به او ...!


فرمان شگفتم دادند همين اصوات، همين اشياء، همين حروف
فرمانِ شگفت از اين هرچه هست
بامدادان
برخاستن من
رفتن يکی،‌ آمدنِ ديگری شايد!


حضرتِ خوب من، خوبا
شامل، گُل، اميره، انار!
می‌بوسمت پس از برخاستن
و خداوند ما به ياری ما خواهد آمد.
منِ نابلدِ از دوش آمده حالا
رسولِ رويانويسِ امروزم.


تعجبی ندارد،
مرغی از آسمان خواهد گذشت
هوا ... بوی باد و زيتون و "ری‌را" را خواهد گرفت!


خوبِ عزيزِ من!
حالم خوب است
به گفتار آمده‌ام، اين راه تازه‌ی رو به نور از من است
و من دوستت می‌دارم سپيده‌دم
ای ... حروف ساده‌ی اَی!
ندای ماه! منِ ستم‌کشيده‌ی غمگين!
منِ از رو نرفته‌ی پايدار!
خدا کند امروز
خشنودی ببارد!
همان کلماتِ قديمی خودم ببارند:
ستاره
دريا
خواب
تبسم و باران!
چقدر بعضی چيزها خوبند
همين رو به روی خودمان
در همين خانه، همين کوچه ... همين‌جا!
ناميدنِ آهسته‌ی خودت در شب، در کوچه،
بعد ... ماه باشد، خواستنِ کَيفِ هوا،
برهنگی، باران، آفريدن، باشد که ... ها!
و تو که نورِ دلم بودی.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013