زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
کتاب‌ها، کلمات، آدميان ... <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


کتاب‌ها، کلمات، آدميان ...


نيايش من
بوسيدنِ آدمی‌ست
هنوز هم رسولِ سادگان منم
رفيق شما
که اهل هوای علاقه‌ايد!
من اهلِ ديارِ دردمندان بوده‌ام
اين راز من است
که روياها را به خانه‌های شما باز می‌آورم
خانه‌های شما روشن خواهد شد
ما پنجره‌ها را گشوديم
پرده‌ها را در باد ...!
از اين به بعد
از همين نزديکی‌های خودمان به بعد
خواب‌های خوش آدمی
به تعبير تازه می‌رسند
مطمئن باش،‌ يقين کن، بايد باورت شود
من ... کلمهْ‌شمارِ شريفِ اين گوشه‌های نور
قسم می‌خورم
ما از اين رودِ گِل‌آلود عبور خواهيم کرد
ما از اين کرانه‌ی ترسْ‌خورده خواهيم گذشت
همه چيز، همه چيز، همه چيز درست خواهد شد
ما مُصلحانِ محبت‌ايم
سراسرِ آفرينش از آوازهای ما پر آينه‌است!
ديگر دردی نخواهد ماند
دروغی نخواهد ماند
فقط ماه می‌تابد
گل از بو به بایِ هوا ... خوش!
لغت از خوابِ لاله خواهد ريخت
سکوتِ عشق،‌ تماشا
اشاره
همين چيزها که حالا باورتان نمی‌شود.


هی نيکْ‌خواهِ لبخند و نور
خواهر خوبِ هم‌اينجا نيست
پس کی خواهی آمد!؟
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013