زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
مراد از معنیِ می‌کشان ... <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


مراد از معنیِ می‌کشان ...


ما ... می‌کشانِ بازآمده از انتظارِ آسمان بوديم
عصای حوصله بر درگاهِ نيلگونِ گريه می‌زديم
می‌رفتيم، حرفی نبود
فقط گاه
زائرانِ بی‌پياله‌ی خواب‌آلود را
به رويای آينه می‌خوانديم!


آن شب اگر
به خاطرِ بازآمدنِ تو نبود
درگاهِ دريا را به عطرِ آب و طعمِ ترانه نمی‌شُستيم!


چه اشتباه بزرگی!


آن شب
چه مشتری‌ها
که با آوازهای ارزانشان در باد
خسته از خريدِ خوابِ سنگينِ گريه برمی‌گشتند!
و کسی آنجا
اصلا انتظار معجزه نداشت
و کسی آنجا
اصلا اميدوارِ عبورِ نوشتن
از عرضِ حالِ‌ آينده نبود!
چشمِ ترسيده‌ی من انگار
از خرابِ آبشان در هاونِ تشنه حتی
آب نمی‌خورد.
همه‌ی اهلِ باران‌های موسمی
بر اين باور بودند
که فردايی نه چندان دور
باز شاعری شب‌نشين
از آرايش گريه‌ها باز می‌آيد
و در غيابِ آن همه ستاره‌ی بينا
از بازماندگانِ بامدادِ غمگين ما می‌پرسد:
- شما که اينجا بوديد، بگوييد،
چه بر سرنوشتِ آن همه چراغِ شکسته گذشت!؟
- شما که اينجا بوديد ...
چرا از عطر آب و طعمِ ترانه سخن گفتيد،
دُرُست وقتی که ما
می‌کشانِ بازآمده از انتظارِ آسمان بوديم!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013