زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
از درياها گذشتيم و ديگر باره از روحِ آب زاده شديم! <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


از درياها گذشتيم و ديگر باره از روحِ آب زاده شديم!


کلمه، متبرک، بی‌کرانِ من!
حاشا ... اگر تو نبودی
من وِل می‌کردم می‌رفتم يک طرفی
من کی شاعرِ اين دقيقه‌ی دانا بوده‌ام
که حالا ناميده‌ی اين عده ... بميرم؟!


هی منِ هيچ
منِ هرچه هستِ هر آنجا
دخترِ از هفت دريای دور آمده، "ری‌را"!
می‌گويند بس است از تو سرودن به راهِ نور،
راست می‌گويند اين سنگ‌زادگانِ بادآورده؟
اين خُرده خواب‌آلودگانِ بی‌نام و بی‌آواز ...!؟


برايم رويا بياور
مثل چراغی برای "فروغ"
اين‌ها را به حالِ خودشان بگذار!


برايم روشنايی بياور
مثل پنجره برای "فروغ"
اين‌ها را به حالِ خودشان بگذار!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013